• วิสัยทัศน์ | Vision

เราคือผู้นำทางด้านงานติดตั้ง และ บำรุงรักษา ของ เทคโนโลยี และ เครื่องใช้ไฟฟ้า ผสมผสานกันเพื่อนำความปลอดภัย ความประหยัด ความสวยงาม และ ความสะดวก สู่ทุกครัวเรือน และ เราจะดำรงค์อยู่ถึงความรับผิดชอบสูงสุด ต่อ ลูกค้า คู่ค้า สังคม พนักงาน และ ผู้ถือหุ้น

We are the leader in Installation and Maintenance for Home Appliances, Home Electronics and IoT for the better living of all households and work places, to bring about Safty, Conservation, Exquisity and Comfort. We comply with the highest values and responsibilities to our Customer, Partner, Society, Employee and Shareholders.

  • พันธกิจ | Mission

เราจะใช้ Innovation จากด้านต่างๆ เพื่อมาพัฒนางานด้านงานติดตั้ง และ บำรุงรักษา เรามุ่งเน้นสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ บรรลุสู่เป้าหมายของบริษัท โดยยึดถึง ความโปร่งใสด้านการบริการ ความปลอดภัย และ มาตรฐานการทำงานเป็นหลัก

We will explore and make use of innovations in all aspects for Installation and Maintenance tasks to bring continuous improvement and to achieve our goals through service transparency, safty and standard practice.

  • คณะผู้บริหาร | Management Team

President

คุณ วรกิจ  บุณยัษฐิติ

Mr. Vorakij Punyashthiti

K.Kij 1.png

Managing Director

คุณ ธนานันต์ ชาติยานนท์

Mr. Tananun Chatiyanonda

Dan 1.png

General Manager

คุณ สมวัณณ์ ทินกร  บุณยัษฐิติ

Mrs. Somwann D. Punyashthiti

K.Deuce 1.png

VP - Operation

คุณ สิทธิชัย สุขสมปอง

Mr. Sitthichai Suksompong

K. Krung.png

Sr.Mgr - Human Resource

คุณ พรธีรา อ่องคำหาญ 

Ms. Pornteera Ongkamharn

Pornteera Ongkamharn.png
  • ทุนจดทะเบียน และ ยอดขาย | Registered Capital and Annual Sales

- ทุนจดทะเบียน 30  ล้านบาท (ชำระครบ)

- Registered Captial 30 MB THB (fully paid)

- ยอดขาย | Annual Sales

PSCL Sales.png